tel. 600 751 386

Wanny Spa – warunki techniczne

Podstawowe warunki, jakie musi spełniać obiekt, w którym planowana jest instalacja wanny spa

Wymogi stawiane pomieszczeniu przeznaczonemu na pokój kąpielowy:

 1. Odpowiednie wymiary i wysokość,
 2. Otwory transportowe, umożliwiające wniesienie wanny,
 3. Możliwość odprowadzenia wody z posadzki, na której wanna będzie posadowiona,
 4. Możliwość odprowadzenia pary wodnej.

Wybierając pomieszczenie należ kierować się następującymi przesłankami:

 • pomieszczenie kąpielowe nie może być zbyt małe. W przypadku możliwości wbudowania wanny w posadzkę zaleca się przyjęcie minimalnych wymiarów pomieszczenia w oparciu o powierzchnię wybranego modelu wanny przyjętą w prostokącie, pomnożoną 3 krotnie, ze względu na możliwość obudowania wanny i zachowanie niezbędnej przestrzeni wokół wanny;
 • w przypadku braku możliwości zagłębienia wanny w posadzce, pomieszczenie musi być wyższe i większe (całkowita wysokość wanny na konstrukcji wsporczej wynosi ok. 1m), aby zapewnić swobodne wejście do wanny i poruszanie się w wokół niej w pozycji wyprostowanej. Zaleca się w tym przypadku minimalną wysokość pomieszczenia ok. 3 m oraz powierzchnię pomieszczenia przyjętą w prostokącie danego modelu wanny 5-cio krotnie pomnożoną. Minimalne wymiary otworów transportowych wynikają wymiarów gabarytowych poszczególnych modeli wanien. Sposób obliczenia wymiarów prostokątnego otworu komunikacyjnego;
 • wymiar A – wysokość wanny ze stelażem,
 • wymiar B – mniejszy z wymiarów liniowych (długość lub szerokość) plus 10 cm.

Ze względu na niebezpieczeństwo zalania wodą posadzki, na której stoi wanna, musi być ona wyposażona w kratkę ściekową, połączoną z systemem kanalizacyjnym budynku. W przypadku gdy pion kanalizacyjny znajduje się powyżej posadzki, należy wykonać studzienkę rewizyjną o wymiarach 50x50x50 cm i zainstalować w niej pompę o wydajności nie mniejszej niż 8 m3/h wyposażoną w czujnik pływakowy i połączoną z systemem kanalizacyjnym.

Wanna wieloosobowa SPA jest obiektem służącym relaksowi, gdzie jednym z podstawowych czynników jest temperatura wody 35 – 40’C. Taka temperatura wody jest powodem emitowania do pomieszczenia pokoju kąpielowego dużych ilości pary wodnej. Aby zmniejszyć parowanie, należy utrzymywać temperaturę otoczenia w granicach 24 – 25’C, oraz zastosować mechaniczną instalację wentylacyjną nawiewno-wywiewną, w wypadku nie korzystania z wanny, temperaturę wody w wannie należy ustawić na 25’C.

Zaleca się utrzymywanie wilgotności względnej powietrza na poziomie 60-70%. W wypadku nie możliwości utrzymania zalecanej wilgotności powietrza zaleca się zamontowanie skraplacza pary, który utrzymuje stałą wilgotność powietrza, minimalizuje niebezpieczeństwo uszkodzeń ścian i sufitu, wynikające z nadmiernego zawilgocenia powietrza. Istnienie w budynku instalacji klimatyzacyjnej eliminuje konieczność zastosowania skraplacza pary.

Uwagi na temat zainstalowania wanny w pomieszczeniu kąpielowym:

1. Wannę należy zainstalować w sposób zapewniający dostęp do armatury (dysze, orurowanie, lampa, ssaki);
2. Minimalne wymiary włazu rewizyjnego: 60×60 cm;
3. Przestrzeń pod niecką musi być bezwzględnie wentylowana.

Należy zapewnić łatwy dostęp do każdego z elementów zainstalowanych na zewnątrz niecki wanny, aby w przypadku awarii można go było łatwo naprawić lub wymienić.

Właz może być usytuowany w posadzce (wanna wpuszczona pod posadzkę) lub w obudowie wanny (wanna posadowiona na posadzce i obudowana). W przypadku, gdy maszynownia przylega bezpośrednio do pokoju kąpielowego, możliwe jest wykonanie w ścianie oddzielającej kwadratowego otworu o wymiarach 60x60cm.

Minimalne wymiary włazu wynikają z możliwości swobodnego wejścia i wyjęcia elementu podlegającego naprawie.

Temperatura pod wanną jest niższa od temperatury pokoju kąpielowego. Powoduje to niebezpieczeństwo skraplania się pary wodnej i gromadzenia się wilgoci w przestrzeni pod wanną. Połączenie przestrzeni pod wanną z innym pomieszczeniem lub zewnętrzem budynku (kratka wentylacyjna, kanał) i odprowadzenie zwilżonego powietrza do systemu wentylacyjnego budynku, eliminuje to niebezpieczeństwo zwarć elektrycznych.

Wymogi stawiane pomieszczeniu technicznemu, przeznaczonemu na zainstalowanie urządzeń:

 1. Odległość tego pomieszczenia od pokoju kąpielowego;
 2. Poziom pomieszczenia technicznego;
 3. Wymiary pomieszczenia maszynowni;
 4. Inne media pomieszczenia maszynowni.

Urządzenia towarzyszące najlepiej zainstalować w oddzielnym pomieszczeniu (uniknięcie hałasu w pomieszczeniu kąpielowym, łatwość obsługi urządzeń, łatwiejsze zapewnienie wystarczającej ilości świeżego powietrza niezbędnego do pracy urządzeń), w sposób zapewniający swobodny do nich dostęp w celu wykonania czynności konserwacyjno-obsługowych (filtr, urządzenia dozujące chemikalia, zawory robocze itp.).

Duża odległość od pokoju kąpielowego powoduje konieczność zastosowania: rurociągów o większych średnicach, pomp o większych mocach, co spowoduje większy koszt wanny oraz większe zużycie energii.

Maszynownia nie powinna być oddalona od wanny spa więcej niż 10 m.

Korzystnie jest (lepsza praca systemu filtracji i hydromasażu), gdy podłoga maszynowni znajduje się niżej od płaszczyzny posadowienia wanny. W położeniu tym pompa filtracji i hydromasażu jest zalewana grawitacyjnie.

Wanny spa przeznaczone do użytku prywatnego posiadają standardowy wymiar palety z urządzeniami, który wynosi 100 x 150 cm. Paleta ta zawiera wszystkie urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wanny wraz z filtrem piaskowym. Minimalny wymiar maszynowni to 1,5 x 2,0m tj. 3m2 (w wypadku montażu zbiornika wyrównawczego w maszynowni, pomieszczenie należy zwiększyć o 2 m2).

Wanny spa przeznaczone do użytku publicznego wymagają zastosowania w zależności od modelu wanny filtra piaskowego o średnicy 90 cm – wysokości 150 cm oraz o średnicy 120 cm – wysokości 230 cm.

W związku z powyższym należy zapewnić odpowiednie drogi transportowe.

Wielkość palety, na której znajdują się wszystkie urządzenia wraz z skrzynką sterowniczą wynosi 100x150cm. Minimalny wymiar maszynowni to 3 x 2,0 m tj. 6 m2 (w wypadku montażu zbiornika wyrównawczego w maszynowni, pomieszczenie należy zwiększyć o min. 3 m2)

Zaleca się zainstalowanie zbiornika wyrównawczego jak najbliżej wanny. Taki sposób zainstalowania zbiornika umożliwi skrócenie rurociągu o średnicy 110 mm odprowadzającego grawitacyjnie wodę z rynny wannowej do zbiornika do niezbędnego minimum. W miejscu zainstalowania zbiornika wyrównawczego należy przygotować przyłącze kanalizacyjne o średnicy 50mm (przelew bezpieczeństwa zbiornika). Zainstalowanie zbiornika wyrównawczego w pobliżu wanny powiększa jeden z wymiarów pomieszczenia kąpielowego. W przypadku zainstalowania zbiornika wyrównawczego w maszynowni należy zwiększyć wymiar maszynowni. Wielkość zbiorników wyrównawczych są zależne od modelu wanny.

Ważne: do pomieszczenia stacji uzdatniania wody SPA PUBLICZNEJ powinny być doprowadzone instalacje o następujących parametrach:

 1. ZIMNEJ  WODY – średnicy min. D = 28 mm
 2. KANALIZACJI – średnicy min. D = 75 mm  \ 25m /  h
 3. * WODY GRZEWCZEJ – średnicy min. D = 28 mm temperaturze 90/70’ (zasilanie i powrót)
 4. ELEKTRYCZNA – 3 – fazowa  o mocy 13  kW
 5. WENTYLACJA – kratka wywiewna
 6. KRATKA ŚCIEKOWA – odprowadzenie wody z posadzki (w pomieszczeniu maszynowni  i  niecki wanny )

* Podgrzewanie wody wymiennikiem ciepła  30 kW

Uwaga – należy zapewnić swobodny dostęp do systemu pomiaru poziomu wody zbiornika wyrównawczego (wodowskaz) oraz od góry zbiornika celem okresowego czyszczenia. Zbiornik wyrównawczy powinien być usytuowany w ten sposób, aby był zapewniony grawitacyjny spływ wody z rynny przelewowej do zbiornika wyrównawczego (odpływ z rynny przelewowej powinien znajdować się powyżej zbiornika wyrównawczego).

W przypadku instalacji automatycznego dozowania chemikaliów, co jest niezbędne przy instalacjach publicznych, należy zaplanować nieduże pomieszczenie (1,20 x 1,20 m) na chlorownię z osobną wentylacją. Należy również wziąć pod uwagę magazyn chemikaliów.

W celu zapewnienia odpowiedniej ilości świeżego powietrza urządzeniom (chłodzenie silników napędowych pomp, powietrze do pompy systemu masażu powietrznego, chłodzenie skrzynek sterowniczych i styczników) oraz zapewnienie ich długotrwałej pracy, pomieszczenie maszynowni musi być wentylowane. Najlepszym sposobem jest mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna z kratką napływową i wentylatorem wyciągowym.

Pomieszczenie maszynowni należy wyposażyć w podłogową kratkę ściekową i przyłącze do kanalizacji o średnicy 75 mm. Kratka ściekowa służy do odprowadzenia wody z posadzki maszynowni (czynności obsługowo-serwisowe, awaria). W przypadku, gdy pion kanalizacyjny znajduje się powyżej płaszczyzny posadzki, należy w posadzce wykonać studzienkę rewizyjną o wymiarach 50x50x50 cm i zainstalować w niej pompę wyposażona w czujnik pływakowy, połączoną z systemem kanalizacyjnym. Budowa standardowego systemu filtracji pozwala na opróżnianie systemu i czyszczenie filtra piaskowego za pomocą pompy filtracji, w związku z tym przyłącze kanalizacyjne o średnicy 75 mm może być usytuowane powyżej płaszczyzny posadzki maszynowni.

W pomieszczeniu maszynowni należy wykonać przyłącze wodne połączone z systemem wodociągowym budynku.

W pomieszczeniu maszynowni należy zapewnić źródło energii elektrycznej 400 V 3~. Podłączenia należy dokonać przewodem 5 x 4 mm2 poprzez wyłącznik różnicowo – prądowy 25 A, w przypadku wanny Spa z grzałką. Dla wanny Spa z wymiennikiem ciepła należy dokonać połączenia poprzez wyłącznik różnicowo – prądowy 16 A.

Maksymalny pobór mocy wanny Spa z grzałką 9 kW wynosi 13 kW z wymiennikiem ciepła 4 kW w przypadku wersji prywatnej, w przypadku wersji publicznej dla wanny Spa z grzałką 9 kW wynosi 15 kW z wymiennikiem ciepła 6 kW.

W przypadku zastosowania wymiennika ciepła, do pomieszczenia planowanego jako maszynownia należy doprowadzić rury o przekroju 1“ doprowadzające i odprowadzające czynnik roboczy z systemu grzewczego budynku. Rury powinny być zakończone zaworami przelotowymi odcinającymi, w układzie należy również zainstalować pompę obiegową CO (zalecana wydajność 12 m3 / h).

Opracował:
Piotr Bryndza, Wojciech Iwanowski